Co se děje u Lahovic?

Samozřejmě jde laguny. Případ, který se táhne již řadu let. Podle odpůrců projektu jde především o kšeft se štěrkopísky, který nenávratně zničí ekologii v soutoku Berounky s Vltavou. Obhájci naopak tvrdí, že jim jde o vybudování nové rekreační zóny pro Pražany, která nenaruší původní kvalitu území.

Kompetence orgánů, které mají rozhodovací právo je většinou vymezená jen na část problému,takže šikovní lobisté mohou být snadno úspěšní. Situaci zhoršuje i nezájem některých správních orgánů, které snadno ustupují lobistům a nebrání veřejné zájmy občanů.

OS nemůže věcně zasahovat do zcela nepřehledné situace kolem schvalovacího procesu. Může ale sledovat,  jak aktivně zbraslavská samospráva se ve schvalovacím procesu angažuje ve prospěch města.

Z tohoto pohledu budí pozornost několik faktů

  1. Skupina profesionálů z oblasti geologie krajiny z Radotína, Zbraslavi a Prahy vypracovala petici, ve které zpochybnila argumentaci investorů a upozornila na aspekty, kterým se ve svých zdůvodněních investoři zcela vyhýbají. Petici podepsalo 1559 občanů z dotčené oblasti. Mezi osmi adresáty byla i MČ Zbraslav, které byla doručena 28.6.2012. Rada o petici zastupitelstvo neinformovala a pro formální nedostatek v průvodním dopisu vůbec nereagovala. I kdybychom připustili, že v podání petice byla formální chyba, pak ale závažnost problému neomlouvá nezájem vedení MČ o pravděpodobnou devastaci našeho okolí.
  2. Dne 18. 11. 2013 bylo ÚMČ předáno nesouhlasné stanovisko 140 obyvatel Lahovic a Lahoviček s těžbou štěrkopísků v oblasti soutoku Vltavy a Berounky.  Ze zápisů z jednání Rady vyplývá, že se s ním na jednáních v lednu až březnu nezabývala. 

Zastupitelstvo na zasedéní 5.3 2014 vzalo obě iniciativy podpořené obyvateli a uložilo radě uspořádat do 30.6.2014 panel o rozvoji území "Oblast soutoku Vltavy a Berounky".

Důležitý je i další bod usnesení, ve kterém Zastupitelstvo ukládá Radě MČ "neprodleně informovat zastupitelstvo o všech správních řízeních probíhajících v dané oblasti, jichž je MČ Praha-Zbraslav účastníkem."

Aktualizace 11.4.2014

Optimistická zpráva z magistrátu 

Rada hlavního města Prahy dne 18. 3. 2014 rozhodla o nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkém rekreačním území  Radotín - Lahovice – Zbraslav pro stavební záměr "Těžba štěrkopísků na ložisku Radotín – přístav. Záměr zahrnoval zemní práce, resp. činnosti prováděné hornickým způsobem na ploše 199 206 m2 s cílem odtěžení využitelných surovin. Záměr se dle platného Územního plánu nachází v nezastavitelném území, v plochách s funkčním využitím vodní toky a plochy, plavební kanály, zeleň městská a krajinná, louky a pastviny, částečně urbanizované rekreační plochy.  Pro takové území platí stavební uzávěra do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace.

Věříme, že k tomuto vývoji napomohla i práce na Metropolitním plánu, do které se naše MČ zapojila. Oblast soutoku Vltavy a Berounky byla ve zpracované Rozvaze nad charakterem území MČ Praha ‑ Zbraslav označena jako nedořešená krajinná lokalita s velkým rekreačním potenciálem, která je však ohrožena různými zájmy, zejména těžbou štěrkopísků. Z veřejného projednání Rozvahy, kterého se na Zbraslavi zúčastnil i zástupce Institutu plánování a rozvoje města (IPR), vyplynulo, že pro občany naší městské části je budoucí využití této lokality životně důležité. Problematika oblasti se promítla i do materiálu Koncepce pražských břehů, který zpracoval  IPR a dnes je strategickým dokumentem hl. m. Prahy.

Vítáme rozhodnutí Rady hl. m. Prahy a jeho odůvodnění považujeme za počátek koncepčního řešení daného území.

Můžete nám napsat svůj názor okra.spolek@seznam.cz

Štítky

Kontakt

Okrašlovací spolek Zbraslav Neumannova 1451/1
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 01553712
Číslo účtu: 261787884/0300
okra.spolek♠seznam.cz