Co se děje na Závisti?

Okrašlovací spolek chce pokud možno objektivně informovat o plánované výstavbě na Závisti.

Lokalitu, o které je řeč, tvoří tři louky na Závisti vymezené z východu Přírodní rezervací Šance a zahrádkářskou kolonií, ze severu ulicí Komořanskou  a z jihozápadu hranou skály (zářezu silnice Komořanské), která je přírodní památkou. Oblast zahrnuje asi deset různě velkých parcel, z nichž 2 jsou ve vlastnictví  Hl. m. Prahy a další vlastní přibližně 15 soukromých vlastníků s různě velkými podíly pozemků. Tyto pozemky se nacházejí dle platného Územního plánu hl. m. Prahy z roku 1999 v polyfunkčním území OB – čistě obytné s předpokladem zástavby rodinnými domy.

 

Před několika lety někteří vlastníci začali o stavbě domů opravdu uvažovat. Proto požádali o vyjádření Útvar rozvoje hl. m. Prahy (rok 2006), který konstatoval, že pro území rozvojových ploch a celou lokalitu Závist by měla být pořízena zastavovací studie a další činnosti v území budou vycházet z této studie. ÚRM ani městská část (v jejíž kompetenci by to mělo být) však takovou studii nezpracovávaly. V dubnu 2008 byla vlastníky pozemků rozpracována ověřovací zastavovací studie nazvaná “Obytný soubor Zbraslav - Závist“ (etapa I., II., III.), ale další projednávání bylo vzhledem k množství vlastníků ukončeno. 

Stavební úřad v Radotíně však požadoval již před projednáním I. etapy výstavby zpracování celkové zastavovací studie celé nezastavěné lokality v souvislostech a návaznostech, která by sloužila jako podklad pro vypracování dokumentace k územnímu řízení pro jednotlivé etapy. V rámci nového projednávání zastavovací studie byla v roce 2012 podána žádost na provedení úpravy územního plánu s požadavkem navýšení kódu míry využití části území z kódu OB - B na kód OB - C (rodinné domy na villa domy). Tato úprava naštěstí nebyla schválena a zastavovací studie byla ještě jednou přepracována co do počtu a velikosti domů a doplněna o zákres kanalizace a návaznost na inženýrské sítě a komunikace. Stavební úřad trval na tom, že lokalita musí být nejprve koncepčně vyřešena jako celek ve všech souvislostech s podmínkami pro celou neprůjezdnou lokalitu a následně je možno řešit samostatně jednotlivé pozemky v území. 

 

Tato zastavovací studie je tak dle sdělení stavebního úřadu součástí dokumentace k územnímu řízení první řešené etapy i všech následujících etap a je nepřekročitelná. Předmětnou studii měla k posouzení i zbraslavská stavební komise, která k ní v prosinci 2013 neměla námitek. Se studií byli také seznámeni sousedi a jejich námitky byly vypořádány.

 

A jak tedy dnes studie vypadá? Popis vychází z našeho nahlédnutí do dokumentace na stavebním úřadě a z informací zástupce investora stavby. Vzhledem k omezením, daným padesátimetrovým ochranným pásmem Přírodní rezervace „Šance“ z jedné strany a stejným ochranným pásmem Přírodní památky „U Závisti“ z druhé strany, musí být komunikace k jednotlivým pozemkům vedena prostředkem parcel. V jižní části území (etapa III) je navíc dána regulace OB - A (nízká míra zastavěnosti). Dá se tedy říci, že v této části mohou být domy postaveny jen velmi řídce a především nejméně 50 m od hrany srázu. V severní části směrem ke Komořanům je možná hustší zástavba rodinnými domy daná regulativem OB - B, která však vylučuje stavbu bytových domů (villa domů). 

 

V současné době je vydáno rozhodnutí o umístění stavby komunikace a inženýrské sítě k pozemku p. č. 3101/1. Na tuto stavbu je nyní žádáno stavební povolení. 6. 3. 2014 bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby prvního nového rodinného domu v lokalitě.

 

Okrašlovací spolek tyto informace shromáždil především proto, že byl znepokojen možným nekontrolovatelným vývojem stavební činnosti na tomto území. Dle našich zjištění jsou momentálně dodrženy všechny zákonné požadavky a regulativy.

 

Problém je dle našeho názoru v tom, že tato poměrně velká a exponovaná oblast je zřejmě stranou zájmu vedení MČ. Zastupitelstvo nikdy danou studii k projednání nedostalo, natož aby s těmito plány byla seznámena veřejnost. Městská část by sama měla dbát na to, aby na rozvojová území, kterým Závist nepochybně je, měla sama vypracovány vlastní zastavovací studie, které by zahrnovaly i určité regulativy tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zahuštění zástavby. A to především vzhledem k tomu, že každá výstavba zároveň městu přináší výdaje s větším zatížením infrastruktury.

Štítky

Kontakt

Okrašlovací spolek Zbraslav Neumannova 1451/1
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 01553712
Číslo účtu: 261787884/0300
okra.spolek♠seznam.cz